Privacybeleid

Artikel 1 INSCHRIJVING
Inschrijven voor een cursus gebeurt door middel van een Aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website www.muziekgebouwgo.nl of verkrijgbaar is bij de het Diekhuus, Ben. Zandpad 7 te Middelharnis (tel.nr. 06-23293643). Alle correspondentie met betrekking tot les-overeenkomst, algemene voorwaarden en financiële zaken dient gevoerd te worden met de administratie van het Muziekgebouw – niet via de docenten. Bij aanmelding verklaart men akkoord te gaan met de inhoud van dit document.


Artikel 2 ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN
De administratie van het Muziekgebouw dient te allen tijde op de hoogte te zijn van correcte gegevens van de cursist (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, contactpersonen, cursus etc.) Indien er wijzigingen optreden in deze gegevens moet dit gemeld worden via het Mutatieformulier.

Artikel 3 JAARCURSUS EN KORTE CURSUS
In deze algemene bepalingen en voorwaarden wordt verstaan onder:
Jaarcursus: cursus waarbij wordt uitgegaan van 1 x les per week of 1x les per 2 weken. Deze duurt 38 lesweken. Voor jaarcursussen van het Muziekgebouw geldt een proefperiode van 4 lessen, waarbinnen schriftelijk kan worden opgezegd. Wordt er niet opgezegd binnen de proefperiode van 4 lessen dan is de inschrijving definitief.
Korte cursus: cursus niet zijnde een jaarcursus.


Artikel 4 UITSCHRIJVING
Uitschrijven dient middels het Opzegformulier te gebeuren. Cursisten ontvangen een bevestiging van de opzegging, per post of per e-mail.
Een korte cursus loopt af op de einddatum. Voor alle cursussen geldt dat tussentijdse opzegging tijdens het cursusjaar en restitutie van lesgeld
niet mogelijk is, behalve in de volgende gevallen:
- verhuizing buiten het werkgebied van Muziekgebouw
- als sprake is van medische redenen, in welk geval een verklaring van een arts moet worden overlegd

Indien het Muziekgebouw tussentijds een cursus beëindigt, is er recht op lesgeldrestitutie naar rato. Voor alle cursussen moet per cursusjaar opnieuw ingeschreven worden.

Artikel 5 PLAATSING
Cursisten die zich voor het eerst aanmelden voor een cursus worden geplaatst in volgorde van datum inschrijving. Cursisten die hebben ingeschreven voor een cursus krijgen een bevestiging van aanmelding. De plaatsing met vermelding van de startdatum, tijdstip en plaats van de cursus wordt voor aanvang van het cursusseizoen aan de cursist bekend gemaakt. Een cursist die zich tussentijds inschrijft kan zo mogelijk tijdens het lopende cursusjaar geplaatst worden.
Bij over-inschrijving van een cursus of het bereiken van subsidielimieten wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst en hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Er worden waar mogelijk alternatieven aangeboden. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan het Muziekgebouw besluiten de cursus niet door
te laten gaan. Het Muziekgebouw zal in dat geval waar mogelijk de cursisten alternatieven aanbieden.

Aan het einde van het cursusjaar krijgen cursisten een Her-aanmeldingsformulier waarbij ze zich kunnen aanmelden voor dezelfde of een andere cursus voor het volgende cursusjaar. Wil men van cursus veranderen dan dient naast het Her-aanmeldingsformulier ook het Mutatieformulier te worden ingevuld. Indien de cursist wil stoppen stuurt hij/zij een Opzegformulier in.


ARTIKEL 6: AFWEZIGHEID VAN DE CURSIST
Afmelden voor een les (wegens ziekte of anderszins) moet via de website of bij uitzondering telefonisch bij de administratie (tijdens kantooruren). Afmelden dient zo spoedig mogelijk te gebeuren. De lessen waarvoor is afgemeld kunnen niet worden ingehaald en restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

ARTIKEL 7: ANNULERING DOOR HET MUZIEKGEBOUW.
Indien een les wordt geannuleerd door het Muziekgebouw krijgt u via de gekozen afmeldingsmethode (SMS, e-mail of telefoon, zoals aangegeven op uw aanmeldingsformulier) een bericht.

Bij afwezigheid van de docent wordt in beginsel de docent vervangen of er wordt door de docent een vervangende les (inhaal-les) aangeboden. Bij overeengekomen vervangende-lessen gelden dezelfde afwezigheidsregels als bij normale lessen. Indien de cursist zich voor een overeengekomen
vervangende-les afmeldt bestaat er geen recht op restitutie. Als door annulering door het Muziekgebouw het totaal aantal van 38 lessen per schooljaar niet
gehaald wordt, omdat er niet voldoende vervangende lessen overeengekomen kunnen worden, geldt dat voor deze niet-gegeven lessen wel restitutie kan worden aangevraagd. Voor jaarcursussen waarbij een andere lesfrequentie wordt afgesproken geldt dat dit ook naar rato wordt berekend.


ARTIKEL 8: TARIEVEN
Tenzij anders vermeld, zijn de cursustarieven exclusief lesmaterialen en kosten van excursies etc. De lesgelden moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Examenkosten vallen niet onder het cursustarief en worden apart gefactureerd. Aan cursisten die 21 jaar en ouder zijn wordt een btwtarief
van 21% in rekening gebracht. Aan verkeerd gepubliceerde cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Muziekgebouw kent twee soorten tarieven voor de muzieklessen.
1. Tarieven voor particulieren
2. Tarieven voor leden van de zang- en muziekverenigingen op het eiland Goeree-Overflakkee.

Deze vereniging moet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel.
Wanneer het lidmaatschap van een zang- en muziekverenigingen aangegaan/opgezegd wordt, wordt het desbetreffende tarief van toepassing.

ARTIKEL 9: BETALEN
Betaling geschiedt via een factuur die de betalingsplichtige ontvangt na aanvang van het cursusjaar.
Bij een jaarcursus is machtiging tot automatische incasso in één keer of in 10 termijnen mogelijk.
Korte cursussen worden in principe via incasso in één keer afgerekend, bij sommige cursussen is betaling in termijnen mogelijk. Dit wordt bij de cursusinformatie vermeld. Bij niet tijdig betalen komen de wettelijke rente en invorderingskosten ten laste van de betalingsplichtige.

ARTIKEL 10: KORTINGEN
Tegemoetkoming in de cursustarieven door de gemeente.
De gemeente verstrekt bijzondere bijstand voor kosten van deelname aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten (o.a. voor muzieklessen). Deze bijzondere bijstand wordt verstrekt als het inkomen lager is dan 110% van de voor aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm. De aanvraag bijzondere bijstand dient bij de sociale dienst te worden ingediend en wel vóór de kosten worden gemaakt. De sociale dienst kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn. De aanvraag moet persoonlijk worden ingediend, digitaal via www.goereeoverflakkee.nl of door middel van een - bij de gemeente op te vragen - aanvraagformulier.


ARTIKEL 11: VAKANTIES
De vakantieperiodes van het Muziekgebouw zijn zo veel mogelijk afgestemd op de adviesdata van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of die van het reguliere basisonderwijs regio midden, maar kunnen hiervan afwijken. Vanaf het begin van het lesseizoen zullen de vakantiedata op de website van het Muziekgebouw worden vermeld.


ARTIKEL 12: EXAMENS
Examens kunnen in de loop van het schooljaar worden afgenomen. Dit uiteraard in overleg met de docent. Bij deelname aan de examens worden de resultaten toegevoegd aan het dossier. De opleiding is ingedeeld in vier fasen (A t/m D). In principe duurt elke fase 2 tot 3 jaar.

Artikel 13: RAPPORTAGE
Voor de kerst- en zomervakantie ontvangen de cursisten een rapportage over de vorderingen.
Leerlingen die aan het einde van het cursusjaar examen hebben afgelegd ontvangen geen rapportage.

ARTIKEL 14: PRIVACY GEGEVENS
In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens laat het Muziekgebouw alle gegevens van de aanmelding, mutatie, doorstromingsformulieren, rapporten en examenresultaten opnemen in een afgeschermd bestand. Deze gegevens worden verwerkt voor de inschrijving en uitvoering van de lessen. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om informatie te verstrekken over alle activiteiten die vallen onder het Muziekgebouw.

De gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt. Het is mogelijk om de eigen gegevens op te vragen en een verzoek in te dienen voor correctie of verwijdering bij uitschrijving als cursist. Hierover kan contact worden opgenomen met de administratie van het Muziekgebouw.

ARTIKEL 15: PORTRETRECHT EN GELUIDSMATERIAAL
Door aanvaarding van deze ‘Algemene bepalingen en voorwaarden’ stemt de cursist in met het gebruik door het Muziekgebouw van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeld en geluidsmateriaal gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere Muziekgebouwactiviteiten zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden. Mocht hiertegen bezwaar bestaan, dan dient contact opgenomen te worden met het bestuur van het Muziekgebouw.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
Het Muziekgebouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Deelname aan de lessen en het betreden van de leslocatie is geheel op eigen risico.

ARTIKEL 17 ALGEMEEN
Het Muziekgebouw kan besluiten om een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.

Het Muziekgebouw heeft een apart document getiteld ‘Omgangsregels en vertrouwenscommissie’.

De ‘Algemene bepalingen en voorwaarden’ kunnen veranderen. Het Muziekgebouw zal (de ouders/verzorgers van) de cursist daarvan tijdig op de hoogte brengen.
In alle gevallen waarin deze ‘Algemene bepalingen en voorwaarden’ niet voorzien, beslist het bestuur van het Muziekgebouw.

Voor algemene klachten kunt u zich wenden tot het bestuur.

Deze ‘Algemene bepalingen en voorwaarden’ gelden vanaf de datum van inschrijving voor de cursus.